صادرات کالا

10 / 10
از 1 کاربر

صادرات در گمرک

صدور قطعی: به موجب ماده 64 قانون امور گمرکی صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج میشود.

مقررات ترخیص کالای صدور قطعی برگشتی

ترخیص کالاهایی که قبلا صادر شده ولی به هر دلیلی به فروش نرفته و بدون استفاده به کشور بازگشت داده میشود منوط است به :

1-ارایه اسناد صادرات آن کالا

2-اخذ گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی

3-اعاده امتیازات و جوایز صادراتی که بابت صدور آن کالا دریافت شده

قانون استرداد

استرداد حقوق ورودی مواد خارجی به کار رفته در کالاهای صادراتی:

چنانچه در تولید،تکمیل یا بسته بندی کالاهای صادراتی از مواد،کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی که ورود قطعی شده است استفاده شده باشد،صادرکنندگان آنها این حق را دارند که حقوق ورودی پرداخت شده به گمرک بابت ورود آنها را ار گمرک مسترد نماید.

نکته: نرخ تعرفه گمرکی که ماخذ استرداد حقوق ورودی قرار میگیرد نرخ تعرفه وررود کالا میباشد.

استرداد حقوق ورودی در صادرات مجدد

در صورت صدور عین کالای وارداتی از کشور، صادرکننده این حق را دارد تا حقوقو ورودی پرداخت شده بابت ورود آن کالا را با ماخذ زمان ورود کالا از گمرک مسترد نماید.

 

شرایط استرداد در صادرات مجدد

در استرداد حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که عین آن صادر میشود.

نکته: کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل میگردند،چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شوند نیز مشمول مقررات استرداد میگردند.

نکته: حقوق ورودی به صادرکننده مسترد میگردد،گرچه صادر کننده میتواند شخصس غیر از وارد کننده کالاهای مذکور باشند.

مرور زمان درخواست استرداد

مهلت زمان درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضای پروانه  یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضای پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزِاین ایام محسوب نمیشود.

اعلام ضرورت استرداد به گمرک با قید شماره پروانه ورودی

به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی بکار رفته در کالای صادراتی صادر کننده، باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعلام و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.

نکته:وجوه مربوط به استرداد حقوقو ورودی بر اساس ارزش گمرکی و ماخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه میشود.

استرداد حقوقو ورودی بمنظور حمایت از تولید داخلی به منظور حمایت از تولیدات داخلی چنانچه فروشنده ای کالای تولید داخلی را به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت گمرکی دارند بفروشد،قانونا میتوتند وجوه پرداختی بایت ورود کالا،مواد،اجزا و قطعات به کار رفته در تولید آن را نیز طبق مقررات این قانون استرداد نماید.

نکته:هرگونه استردادی که بر اساس اسناد غیر واقعی انجام گیرد و در رسیدگش های گمرک کشف شود مشمول تبصره 1 ماده 143 این قانون است.

 

 

تبصره1 ماده143 قانون

در مورد وجوهی که من غیر حق یا تقلب و تزویر مسترد میگردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد آن نیز دریافت میشود.

صدور موقت

به موجب ماده 71 قانون امور گمرکی، صدور موقت رویه گمرکی است که به موجب آن کالا های مجاز برای اهداف معینی به طور موقت و ظرف مهلت معینی به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده می شوند.

برخی اهداف در صدور موقت

از جمله اهدافی که برای صدور موقت میتوان برشمرد عبارتست از:ساخت،پردازش،تعمیر،تکمیل،شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسابل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی که از کشور خارج میشود.

عدم بازگشت کالای صدور موقت در مهلت تعیین شده

1-اگر کالا مجاز باشد:نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام میشود.

2-اگر صدور قطعی کالا ممنوع یا مجاز مشروط باشد:طبق مقررات قاچاق اعمال می شود

نکته:

اگر کالای صدور موقت در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود. مشمول هیچ گونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود.

 

 

 

 

فرصت 10 روزه

چنانچه تا 10 روز پس از انقضای مهلت مقرر،کالا به گمرک تحویل گردد گمرک میتواند با اخذ جریمه موضوع ماده 109 این قانون اقدام نماید.

از بین رفتن مهروموم و پلمپ هنگام بازگشت کالا

هرگاه در موقع بازگشت کالا مهروموم و پلمپ یا علایم دیگری که از طرف گمرک روی بسته هل یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحپ مانند کالایی که به کشور وارد میشود،محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجرا می شود.

معافیت کالای صدور موقت هنگام بازگشت

کالای صدور موقت در هنگام بازگشت از پرداخت حقوق  ورودی معاف است.

خروج موقت دام

دام هایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند،مشمول رویه صدور موقت هستند و این دام ها و نتایج آن ها از پرداخت حقوقو ورودی معاف خواهتد بود. تشریفات خروج و برگشت این دام ها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هییت وزیران است.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :